• 1
  • 2
  • 3
  • 4

کنترل کیفیت

نکات قابل توجه در هنگام نصب لوله و اتصالات پلی پروپیلن ان.پی.اس

1. به سبب رفتار و خواص کریستالی لوله و اتصالات پلی پروپیلن در دماهای زیر صفر درجه سانتی گراد، در جایی که احتمال یخ زدگی آب وجود دارد نباید نصب گردد و یا با عایق

کاری از یخ زدگی محافظت گردد.

2. لوله و اتصالاتPP-RCدر معرض تابش مستقیم نور آفتاب (اشعه ماوراء بنفش) قرار نگیرد.

3. از برخورد اجسام تیز با لوله و اتصالات در حین نصب و پس از آن جلوگیری شود.

4. قبل از عملیات جوشکاری، لوله ها و اتصالات باید تمیز و عاری از هر گونه آلودگی گردند.

5. از بکارگیری لوله های آسیب دیده و یا دارای انتهای شکسته و یا برش نامناسب اجتناب گردد.

ادامه مطلب...

جدول مقاومت شیمیایی لوله و اتصالات پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر در دما و غلظتهای متفاوت

 

مقاومت غلظت نام محلول یا ترکیب شیمیایی ردیف
100 o C 60 o C 20 o C
- S S ˂ 40% Acetic acid                                                         استیک اسید 1
- - S 50% Acetic acidاستیک اسید                                                                       2
NS   S ˃96% Acetic acidglacial استیک اسید گلاسیال                                         3
- L S 100% Acetic anhydrideانیدرید استیک                                                       4
- - S 100% Acetoneاستون                                                                                  5
- S S 100% Aceptophenone استوفنون                                                              6
- L S 100% Acrylonitrile آکریلو نیتریل                                                                   7
S - S   Air هوا                                                                                                  8
- S S 100% Allyl alcohol آلیل الکل                                                                      9
- S S   Almond oilروغن بادام                                                                         10
- - S Sol. Alumزاج سفید                                                                                    11
- S S Sat.sol Ammonium acetate آمونیوم استات                                                   12
- S S ˂ 20% Ammonium fluoride آمونیوم فلوراید                                                 13
- S S Sat.sol Ammonium hydrogen carbonateآمونیوم هیدروژن کربنات           14
S S S Sat.sol Ammonium metaphospheate آمونیوم متافسفات                         15
S S S Sat.sol Ammonium nitrate آمونیوم نیترات                                                   16
- S S Sat.sol Ammonium persulphate آمونیوم پرسولفات                                     17
- S S Sat.sol Ammoniumsulphide آمونیوم سولفید                                             18
- - L 100% Amyl Aceteate آمیل استات                                                                 19
S S S 100% Amyl alcohol آمیل الکل                                                                     20
- S S 100% Aniline آنیلین                                                                                       21
- - S   Apple juice آب سیب                                                                           22
S S S Sat.sol Barium bromide باریوم برمید                                                             23
S S S Sat.sol Bariumcarbonateباریوم کربنات                                                         24
S S S Sat.sol Barium hydroxideباریوم هیدروکسید                                                 25
S S S Sat.sol Barium sulphide باریوم سولفید                                                         26
- S S Sat.sol Benzoic acidبنزوئیک اسید                                                                 27
- L S 100% Benzyl alcohol بنزیل الکل                                                                   28
- - S Sat.sol Boron trifuoride بورو تری فلوئوراید                                                   29
NS NS     Boromine. gasگاز بروم                                                                       30
NS NS NS 100% Boromine. liquid بروم مایع                                                                 31
L L NS 100% Butanol بوتانول (بوتیل الکل)                                                               32
NS NS S 100% Butyl acetate بوتیل استات                                                                 33
- - L 100% Butyl glycol بوتیل گلایکول                                                                   34
- - S Sat.sol Butyl phenol بوتیل فنول                                                                     35
L L S 100% Butyl phthalate بوتیل فتالات                                                             36
S S S Sat.sol Calcium carbonate کلسیم کربنات                                                     37
- S S Sat.sol Calcium chlorate کلسیم کلرات                                                           38
S S S Sat.sol Calcium chloride کلسیم کلرید                                                           39
S S S Sat.sol Calcium hydroxide کلسیم هیروکسید                                               40
- - S Sol. Calcium hypochlorite کلسیم هیپوکلریت                                         41
- S S Sat.sol Calcium nitrate کلسیم نیترات                                                           42
- S S   Carbon dioxide. dry gas کربن دیوکسید گاز خشک                           43
- S S   Carbon dioxide. wet gas کربن دیوکسید گاز مرطوب                       44
NS NS S 100% Carbon disulphide کربن دی سولفید                                                   45
- S S   Carbon monoxide. gas کربن مونوکسید گاز                                     46
NS NS NS 100% Carbon tetrachloride کربن تتراکلرید                                                 47
- S S 100% Castor oil روغن کرچک                                                                         48
L L S ˂ 50% Caustic soda سود سوزآور                                                                   49
NS NS NS 100% Chlorine. dry gas گاز خشک کلر                                                           50
NS NS NS 100% Chlorine. liquid کلر مایع                                                                     51
- - S Sol. Chloroacetic acid کلرو استیک اسید                                                   52
- - S 100% Chloroethanol کلرو اتانول                                                                   53
NS NS L 100% Chloroform کلرو فرم                                                                           54
NS NS NS 100% Chlorosulphunic acid کلرو سولفونیک اسید                                     55
- S S Sol. Chrom alum زاج کروم                                                                         56
NS L S ˂ 40% Chromic acid کرومیک اسید                                                                 57
S S S Sat.sol Citric acid سیتریک اسید                                                                     58
- - S   Coconut oil روغن نارگیل                                                                     59
- S S Sat.sol Copper(II) Chloride کلرید                                                     (II) مس 60
S S S Sat.sol Copper(II) nitrateنیترات                                                       (II) مس 61
- S S Sat.sol Copper(II)                                                                 (II) مس 62
- L S   Corn oil روغن ذرت                                                                               63
- S S   Cottonseed oil روغن پنبه دانه                                                           64
- - S 100% Cyclohexane سیکلو هگزان                                                                 65
- L S 100% Cyclohexanol سیکلو هگزانول                                                           66
NS NS L 100% Cyclohexanone سیکلو هگزانون                                                         67
- S S Sol. Dextrin دکسترین                                                                                 68
S S S Sol. Dextroseدکستروز                                                                              69
NS L S 100% Dibutyl phthalate دی بوتیل فتالات                                                     70
- - L 100% Dichloroacetic acid دی کلرو استیک اسید                                       71
- - L 100% Dichloroethylene (A and B) دی کلرو اتیلن                                     72
- - S 100% Diethanolamine دی اتانول آمین                                                         73
- L S 100% Diethyl ether دی اتیل اتر                                                                   74
- S S 100% Diethylene glycol دی اتیل گلایکول                                                     75
- - S Sat.sol Diglycolic acid دی گلوکونیک اسید                                                     76
- L S   Diisooctyl دی ایزو اکتیل                                                                     77
- S S 100% Dimethyl amin. gasگاز دی متیل آمین                                               78
- S S 100% Dimethyl formamide دی متیل فرم آمید                                         79
- L L 100% Dioctyl phthalate دی اکتیل فتالات                                                     80
S S S   Distilled water آب مقطر                                                                     81
S S S 100% Ethanolamine اتانول آمین                                                                   82
NS NS L 100% Ethyl acetate اتیل استات                                                                   83
NS NS NS   Gasoline. Petroleum (aliphatic hydrocarbons)بنزین                   84
- S S   Gelatine ژلاتین                                                                                     85
S S S 20% Glucose گلوکوز                                                                                     86
S S S 100% Glycerine گلسیرین                                                                               87
- - S 30% Glycolic acid گلایکولیک اسید                                                             88
- L S 100% Hexane هگزان                                                                                     89
S S S ˂ 20% Hydrochloric acid هیدرو کلریک اسید                                               90
L L S 30% Hydrochloric acid هیدرو کلریک اسید                                             91
- - S 35-36% Hydrochloric acid هیدرو کلریک اسید                                             92
- - S Dil. Sol Hydrofloric acid هیدرو فلوئوریک اسید                                           93
- - S 40% Hydrofloric acid هیدرو فلوئوریک اسید                                           94
- - S 100% Hydrogen هیدروژن                                                                             95
- S S 100% Hydrogen chloride. dry gas هیدروژن کلرید گاز خشک                   96
- L S ˂ 30% Hydrogen peroxide هیدروژن پراکسید                                           97
- S S 100% Hydrogen sulphide. dry gas هیدروژن سولفید گاز خشک               98
- - S   Iodine in alcohol ید در الکل                                                               99
S S S 100% Isopropyl alcohol ایزوپروپیل الکل                                                     100
- - L 100% Isopropyl ether ایزوپروپیل اتر                                                           101
  - S ˂ 90% Lactic acid لاکتیک اسید                                                                       102
- L S   Lanoline لانولین                                                                                   103
S S S   Linseed oil روغن تخم کتان                                                                   104
S S S Sat.sol Magnesium carbonate منیزیوم کربنات                                           105
S S S Sat.sol Magnesium chloride منیزیوم کلرید                                                   106
- S S Sat.sol Magnesium hydroxide منیزیوم هیدروکسید                                 107
- S S Sat.sol Magnesium sulphate منیزیوم سولفات                                           108
- S S Sat.sol Maleic acid مالئیک اسید                                                                     109
- S S Sat.sol Mercury (II) chloride کلرید                                               (II) جیوه 110
- S S Sat.sol Mercury (II) cyanide سیانید                                               (II) جیوه 111
- S S Sol. Mercury (I) nitride نیترید                                                   (II) جیوه 112
- S S 100% Mercury جیوه                                                                                       113
- S S 100% Methyl acetate متیل استات                                                               114
- - S ˂ 32% Methyl amine متیل آمین                                                                   115
NS NS NS 100% Methyl bromide متیل برمید                                                               116
- - S 100% Methyl ethyl ketone متیل اتیل کتون                                               117
NS NS L 100% Methyl chloride متیل کلرید                                                               118
S S S   Milkشیر                                                                                               119
- S S ˃ 85% Monochloroacetic acid مونوکلرواستیک اسید                                 120
- S S Sat.sol Nickel chloride نیکل کلرید                                                                 121
- S S Sat.sol Nickel nitrate نیکل نیترات                                                                 122
- S S Sat.sol Nickel sulphate نیکل سولفات                                                             123
NS NS L 40-50% Nitric acid نیتریک اسید                                                                       124
NS NS NS   Nitric acid. fuming (with Nitrogen dioxide) نیتریک اسید دودکننده 125
- L S 100% Oleic acid اولئیک اسید                                                                       126
- L S   Oleum (Sulphuric acid with 63% SO3)سولفوريک اسيد دودکننده   127
L S S   Olive oil روغن زیتون                                                                           128
NS L S Sat.sol Oxalic acid اگزالیک اسید                                                                     129
- - S   Oxygen. gas اکسیژن گاز                                                                     130
- S S 10% Potassium perchloriteپتاسیم پرکلریت                                           131
- - S (2N)39% Potassium permanganate پتاسیم پرمنگنات                                   132
- S S Sat.sol Potassium persulphate پتاسیم پرسولفات                                       133
- - S ˃ 50% Propionic acid پروپیونیک اسید                                                         134
- - L 100% Pyridine پیریدین                                                                                 135
S S S   Sea water آب دریا                                                                               136
L S S Sat.sol Silver nitrateنقره نیترات                                                                   137
S S S Sat.sol Sodium acetate سدیم استات                                                             138
- L S 35% Sodium benzoate سدیم بنزوئات                                                       139
S S S Sat.sol Sodium bicarbonate سدیم بیکربنات                                               140
L S S ˂ 50% Sodium carbonate سدیم کربنات                                                       141
NS L S 20% Sodium chlorite سدیم کلریت                                                           142
S S S Sat.sol Sodium dichromate سدیم دی کرومات                                           143
S S S Sat.sol Sodium hydrogen carbonate سدیم هیدروژن کربنات                   144
- S S Sat.sol Sodium hydrogen sulphate سدیم هیدروژن سولفات                     145
- - S Sat.sol Sodium hydrogen sulphite سدیم هیدروژن سولفیت                     146
- S S 5% Sodium hypochlorite سدیم هیپوکلریت                                           147
- - S 10-15% Sodium hypochlorite سدیم هیپوکلریت                                           148
- L S 20% Sodium hypochlorite سدیم هیپوکلریت                                           149
- - S Sol. Sodium metaphospheate                               سدیم متافسفات 150
- S S Sat.sol Sodium nitrate سدیم نیترات                                                             151
- S S Sat.sol Sodium perborate سدیم پربورات                                                     152
S S S   Sodium phosphate (neutral) سدیم فسفات                                     153
- S S Sol. Sodium silicate   سدیم سیلیکات                                                       154
- S S Sat.sol Sodium sulphate سدیم سولفات                                                         155
- - S Sat.sol Sodium sulphide سدیم سولفید                                                         156
S S S 40% Sodium sulphite سدیم سولفیت                                                         157
- - S Sat.sol Sodium thiosulphate (hypo) سدیم تیوسولفات                               158
- L S   Soy bean oil روغن سویا                                                                       159
- S S Sat.sol Succinic acid سولفونیک اسید                                                             160
- S S 10-30% Sulphuric acid سولفوریک اسید                                                         161
L L S 50% Sulphuric acid سولفوریک اسید                                                         162
NS L S 96% Sulphuric acid سولفوریک اسید                                                         163
- - S ˂ 30% Sulphuric acid سولفوریک اسید                                                         164
- S S Sat.sol Tartaric acid تارتاریک اسید                                                                 165
NS NS NS 100% Tetralin تترالین                                                                                   166
- L S 100% Thiophene تیوفن                                                                                 167
- S S Sol. Tin (IV) chloride کلرید                                                           (IV) قلع 168
- S S Sat.sol Tin (II) chloride کلرید                                                           (II) قلع 169
NS NS L 100% Toluene تولوئن                                                                                     170
- S S ˂ 50% Trichloroacetic acid تری کلرواستیک اسید                                       171
NS NS NS 100% Trichloroethyleneتری کلرواتیلن                                                         172
- - S Sol. Triethanolamine تری اتانول آمین                                                     173
NS NS NS   Turpentine تربانتین                                                                             174
- S S Sat.sol Ureaاوره                                                                                              175
S S S   Vinegar سرکه                                                                                       176
S S S   Water brackish. mineral. Portable آب شور                                   177
NS NS NS 100% Xylene زایلن                                                                                         178
S S S   Yeast مخمر                                                                                           179
- S S Sat.sol Zinc sulphate سولفات روی                                                                 180

S = مقاوم     Sat. sol = محلول سیرشده آبی تهیه شده دردمای o C20

L = تا حدیمقاومSol. = محلول آبی در غلظت بالای 10% اما سیر نشده

NS = غیرمقاوم                 Dil. Sol= محلول آبی رقیق در غلظتهای برابر یا کمتر از 10%

Work. Sol= محلول آبی دارای غلظت معمولی برای کاربرد صنعتی

انواع چیدمان نصب بر روی دیوارهای مسطح

 

جهت طراحی انشعاب خطی ثانویه لوله ها، با توجه به نوع مدخل ورودی آن بر روی دیوارهای مسطح، یکی از انواع روشهای زیر برای ایجاد اتصالبایستی مورد استفاده قرار گیرد.

11111

: این نوع انشعاب میتواند(A): انشعاب دهی از طریق ایجاد(B): لوله میتواند درون نقطه ورودی(C)

شکل           یک حفره عریض در محل ورود               در یک فاصله خاصی از دیوار Lدیوار مسطح از طریق یک بازوی

جای گیرد.لوله به داخل دیوار مسطح.                     ایجاد شود.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3