• 1
  • 2
  • 3
  • 4

لزوم نصب درز انبساطی

درز انبساط: درز با فاصله ای است که مابین و دورتادور ملات سیمان (بتن) کشیده شده بر روی لوله های گرمایش از کف میگذارند تا اثرات ناشی از انبساط و انقباض بتن در طی مرور زمان و مراحل بهره برداری از این سیستم، باعث اثرات تخریبی بر روی لوله ها نشود و یا باعث ترک خوردن بتن روی لوله و یا جداشدن سرامیک یا سنگ کشیده شده بر روی لوله ها نگردد...

 

photo 2017 01 28 15 09 40

این درز انبساط بایستی:

1. دورتادور دیوارهای مجاوری بتن روی گرمایش از کف به میزان یک سانتی متر

2. مابین بتن دارای مساحت بیش از 40 متر مربع

3. مابین بین دارای طول بیش از 8 متر

4. مابین بین مکان های جداشونده مثل اتاق خواب و سالن پذیرایی ، یا حمام و راهرو و ...

فاصله یک سانتی متری ایجاد شده توسط درز انبساط توسط فوم پلی اتیلن با ضخامت یک سانتی متری و ارتفاع 10 سانتی متری ایجاد میشود که این فوم بایستی در محل خود قرار گرفته و جدا نگردد.

در مواردی مشاهده شده که پس از 3 یا 4 سال از اجرای سیستم گرمایش از کف، قسمتی از سرامیک های خانه ترک برداشته و یا از جای خود جدا شده اند...! زمانی که از مجری تاسیسات در خصوص اجرای درز انبساط سوال میشود، هیچ اطلاعی از آن نداشته و یا اجرای درز انبساط را به پشت گوش انداخته...

در اجراء سیستم گرمایش از کف به نحوه اجراء درز انبساط بر اساس توضیحات فوق کاملا دقت کنید تا سیستم شما پاسخگوی کاملی تا پایان عمر ساختمان باشد.

پس مهمترین قسمت گرمایش از کف پس از طراحی نقشه و اجرای صحیح، نصب درز انبساط بر اساس نقشه های طراحی شده میباشد...                                                                                                            


                                       

photo 2017 01 28 15 09 47                

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3