• 1
  • 2
  • 3
  • 4

همانگونه که سیستم های لوله کشی آب گرم و سیستم های گرمایشی به منظور جلوگیری از اتلاف حرارت عایقکاری میشوند؛ در مقابل، سیستم های آب سرد نیز برای جلوگیری از گرم شدن و یا ایجاد شبنم بر روی سطح خارجی لوله نیازمند عایقکاری می باشند. نیزبنابر نظریه الزامات سلامت آب آشامیدنی، عایقکاری یک سیستم آب سرد برای حفظ دمای آن زیر 20 درجه سانتیگراد، به اندازه حفظ گرمای آب اهمیت داشته و هر دو مبتنی بر کاهش اثرات باکتریایی می باشند.

 

ضخامت و نوع ورقهای عایقکاری بسته به میزان مقاومت حرارتی مورد نیاز سیستم، میزان رطوبت محیط پیرامون سیستم لوله کشی و نیز تفاوت بین دمای هوای محیط و دمای آبی که در سیستم جریان دارد، تعیین میشوند. سراسر مسیر لوله کشی به همراه اتصالات و شیر های فلکه باید عایقکاری شوند.

0.04 W/mKبرای عایقکاری لوله های آب سرد با عایقی که دارای ضریب حرارتیλبرابر با باشد، حداقل ضخامت لایه عایق مطابق با مقادیر ارائه شده در جدول زیر توصیه می گردد:

(MM)ضخامت لایه عایق نوع کاربرد
4 نصب روکار در یک محیط بدون منبع حرارتی
9 نصب روکار در یک محیط با منبع حرارتی
4 نصب درونداکت بدون وجود لوله های آبگرم
13 نصب درون داکت  با وجود لوله های آبگرم
4 نصب زیرکار بدون وجود لوله های آبگرم موازی
13 نصب زیر کار با وجود لوله های آبگرم موازی
4 نصب رو کار روی سطوح بتنی

برای عایقکاری لوله های آبگرم نیز از فومهایی با ضریب حرارتیλبرابر با 0.04 W/mK استفاده میشود. ضخامت لایه عایق بسته به شرایط نصب بین 9 تا 15 میلیمتر متغیر است ولی بطور معمول فومهایی با ضخامت 9میلیمتر بکار برده میشوند.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3