• 1
  • 2
  • 3
  • 4

لوله و اتصالات نصب شده باید کاملاً تخلیه و سپس با آب کاملاً پر شوند.

این آزمون طی دو مرحله متوالی انجام می گردد:

a. تست مقدماتی

در مرحله ی نخست، فشار آزمونی برابر با فشار کاری مجاز بعلاوه 5 بار (در حدود 15 بار)، بایستی طی دو مرحله ی 30 دقیقه ای با یک وقفه ی 10 دقیقه ای اعمال گردد. پس از

آن بررسی میشود که آیا پس از مدت زمان 30 دقیقه، فشار اعمال شده بیش از 0.6 بار (با نسبت 0.1 بار در دقیقه) افت نموده و آیا نشتی رخ داده یا خیر؟

b. تست نهایی

مرحله دوم باید در ادامه مرحله اول و بدون وقفه، بمدت 2 ساعت و با فشار 15 بار اجرا گردد. سپس بررسی شود که فشار بیش از 0.2 بار افت نکرده باشد و نیز لوله های نصب

شده هیچ گونه علامتی از نشتی از خود نشان ندهند.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3