• 1
  • 2
  • 3
  • 4

1. مراحل فرآیند جوشکاری


Welding 1

1.1. تنظیم دمای اتو و برش لوله ها در اندازه های مورد نظر

دمای دستگاه اتو را در (10±)260 درجه سانتیگراد تنظیم نمایید. لوله ها را در راستای محور عمودی آنها با استفاده از یک قیچی لوله برش دهید.

Welding 2

1. 2. تمیز کاری و نشانه گذاری

قبل از شروع ذوب کردن، انتهای لوله و دهانه اتصال را تمیز نمایید و عمق جوشکاری را برای تعبیه لوله درون اتصال مطابق با جدول ارائه شده نشانه گذاری نمایید.

Welding 3

1.3. جوشکاری لوله و اتصال

هنگامی که دمای دستگاه اتوی جوشکاری به 260 درجه سانتیگراد رسید، لوله و اتصال را تا آنجا که قبلاً نشانه گذاری نموده اید، با یک حرکت لغزشی و غیرچرخشی وارد اتوی جوشکاری نموده و آنها را مطابق با مدت زمان تعیین شده در جدول در قالبها نگه دارید.

Welding 4

1.4. ایجاداتصال

پس از سپری شدن زمان گرم شدن، لوله و اتصال را از داخل قالبهای اتو سریعاً بیرون کشیده و آنها را بدون چرخش تا عمق جوشکاری نشانه گذاری شده، با اعمال فشار طبق مدت زمان لازم برای جوش خوردن، بهم متصل نمایید. در طول اعمال فشار موقعیت متقابل لوله و اتصال را بررسیشود. اتصال حاصل را تا سردشدن کامل و حصول پایداری، رها کنید. دستگاه اتو و قالبها را برای استفاده های بعدی پس از سردشدن تمیز نمایید.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3