• 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

مقاومت غلظت نام محلول یا ترکیب شیمیایی ردیف
100 o C 60 o C 20 o C
- S S ˂ 40% Acetic acid                                                         استیک اسید 1
- - S 50% Acetic acidاستیک اسید                                                                       2
NS   S ˃96% Acetic acidglacial استیک اسید گلاسیال                                         3
- L S 100% Acetic anhydrideانیدرید استیک                                                       4
- - S 100% Acetoneاستون                                                                                  5
- S S 100% Aceptophenone استوفنون                                                              6
- L S 100% Acrylonitrile آکریلو نیتریل                                                                   7
S - S   Air هوا                                                                                                  8
- S S 100% Allyl alcohol آلیل الکل                                                                      9
- S S   Almond oilروغن بادام                                                                         10
- - S Sol. Alumزاج سفید                                                                                    11
- S S Sat.sol Ammonium acetate آمونیوم استات                                                   12
- S S ˂ 20% Ammonium fluoride آمونیوم فلوراید                                                 13
- S S Sat.sol Ammonium hydrogen carbonateآمونیوم هیدروژن کربنات           14
S S S Sat.sol Ammonium metaphospheate آمونیوم متافسفات                         15
S S S Sat.sol Ammonium nitrate آمونیوم نیترات                                                   16
- S S Sat.sol Ammonium persulphate آمونیوم پرسولفات                                     17
- S S Sat.sol Ammoniumsulphide آمونیوم سولفید                                             18
- - L 100% Amyl Aceteate آمیل استات                                                                 19
S S S 100% Amyl alcohol آمیل الکل                                                                     20
- S S 100% Aniline آنیلین                                                                                       21
- - S   Apple juice آب سیب                                                                           22
S S S Sat.sol Barium bromide باریوم برمید                                                             23
S S S Sat.sol Bariumcarbonateباریوم کربنات                                                         24
S S S Sat.sol Barium hydroxideباریوم هیدروکسید                                                 25
S S S Sat.sol Barium sulphide باریوم سولفید                                                         26
- S S Sat.sol Benzoic acidبنزوئیک اسید                                                                 27
- L S 100% Benzyl alcohol بنزیل الکل                                                                   28
- - S Sat.sol Boron trifuoride بورو تری فلوئوراید                                                   29
NS NS     Boromine. gasگاز بروم                                                                       30
NS NS NS 100% Boromine. liquid بروم مایع                                                                 31
L L NS 100% Butanol بوتانول (بوتیل الکل)                                                               32
NS NS S 100% Butyl acetate بوتیل استات                                                                 33
- - L 100% Butyl glycol بوتیل گلایکول                                                                   34
- - S Sat.sol Butyl phenol بوتیل فنول                                                                     35
L L S 100% Butyl phthalate بوتیل فتالات                                                             36
S S S Sat.sol Calcium carbonate کلسیم کربنات                                                     37
- S S Sat.sol Calcium chlorate کلسیم کلرات                                                           38
S S S Sat.sol Calcium chloride کلسیم کلرید                                                           39
S S S Sat.sol Calcium hydroxide کلسیم هیروکسید                                               40
- - S Sol. Calcium hypochlorite کلسیم هیپوکلریت                                         41
- S S Sat.sol Calcium nitrate کلسیم نیترات                                                           42
- S S   Carbon dioxide. dry gas کربن دیوکسید گاز خشک                           43
- S S   Carbon dioxide. wet gas کربن دیوکسید گاز مرطوب                       44
NS NS S 100% Carbon disulphide کربن دی سولفید                                                   45
- S S   Carbon monoxide. gas کربن مونوکسید گاز                                     46
NS NS NS 100% Carbon tetrachloride کربن تتراکلرید                                                 47
- S S 100% Castor oil روغن کرچک                                                                         48
L L S ˂ 50% Caustic soda سود سوزآور                                                                   49
NS NS NS 100% Chlorine. dry gas گاز خشک کلر                                                           50
NS NS NS 100% Chlorine. liquid کلر مایع                                                                     51
- - S Sol. Chloroacetic acid کلرو استیک اسید                                                   52
- - S 100% Chloroethanol کلرو اتانول                                                                   53
NS NS L 100% Chloroform کلرو فرم                                                                           54
NS NS NS 100% Chlorosulphunic acid کلرو سولفونیک اسید                                     55
- S S Sol. Chrom alum زاج کروم                                                                         56
NS L S ˂ 40% Chromic acid کرومیک اسید                                                                 57
S S S Sat.sol Citric acid سیتریک اسید                                                                     58
- - S   Coconut oil روغن نارگیل                                                                     59
- S S Sat.sol Copper(II) Chloride کلرید                                                     (II) مس 60
S S S Sat.sol Copper(II) nitrateنیترات                                                       (II) مس 61
- S S Sat.sol Copper(II)                                                                 (II) مس 62
- L S   Corn oil روغن ذرت                                                                               63
- S S   Cottonseed oil روغن پنبه دانه                                                           64
- - S 100% Cyclohexane سیکلو هگزان                                                                 65
- L S 100% Cyclohexanol سیکلو هگزانول                                                           66
NS NS L 100% Cyclohexanone سیکلو هگزانون                                                         67
- S S Sol. Dextrin دکسترین                                                                                 68
S S S Sol. Dextroseدکستروز                                                                              69
NS L S 100% Dibutyl phthalate دی بوتیل فتالات                                                     70
- - L 100% Dichloroacetic acid دی کلرو استیک اسید                                       71
- - L 100% Dichloroethylene (A and B) دی کلرو اتیلن                                     72
- - S 100% Diethanolamine دی اتانول آمین                                                         73
- L S 100% Diethyl ether دی اتیل اتر                                                                   74
- S S 100% Diethylene glycol دی اتیل گلایکول                                                     75
- - S Sat.sol Diglycolic acid دی گلوکونیک اسید                                                     76
- L S   Diisooctyl دی ایزو اکتیل                                                                     77
- S S 100% Dimethyl amin. gasگاز دی متیل آمین                                               78
- S S 100% Dimethyl formamide دی متیل فرم آمید                                         79
- L L 100% Dioctyl phthalate دی اکتیل فتالات                                                     80
S S S   Distilled water آب مقطر                                                                     81
S S S 100% Ethanolamine اتانول آمین                                                                   82
NS NS L 100% Ethyl acetate اتیل استات                                                                   83
NS NS NS   Gasoline. Petroleum (aliphatic hydrocarbons)بنزین                   84
- S S   Gelatine ژلاتین                                                                                     85
S S S 20% Glucose گلوکوز                                                                                     86
S S S 100% Glycerine گلسیرین                                                                               87
- - S 30% Glycolic acid گلایکولیک اسید                                                             88
- L S 100% Hexane هگزان                                                                                     89
S S S ˂ 20% Hydrochloric acid هیدرو کلریک اسید                                               90
L L S 30% Hydrochloric acid هیدرو کلریک اسید                                             91
- - S 35-36% Hydrochloric acid هیدرو کلریک اسید                                             92
- - S Dil. Sol Hydrofloric acid هیدرو فلوئوریک اسید                                           93
- - S 40% Hydrofloric acid هیدرو فلوئوریک اسید                                           94
- - S 100% Hydrogen هیدروژن                                                                             95
- S S 100% Hydrogen chloride. dry gas هیدروژن کلرید گاز خشک                   96
- L S ˂ 30% Hydrogen peroxide هیدروژن پراکسید                                           97
- S S 100% Hydrogen sulphide. dry gas هیدروژن سولفید گاز خشک               98
- - S   Iodine in alcohol ید در الکل                                                               99
S S S 100% Isopropyl alcohol ایزوپروپیل الکل                                                     100
- - L 100% Isopropyl ether ایزوپروپیل اتر                                                           101
  - S ˂ 90% Lactic acid لاکتیک اسید                                                                       102
- L S   Lanoline لانولین                                                                                   103
S S S   Linseed oil روغن تخم کتان                                                                   104
S S S Sat.sol Magnesium carbonate منیزیوم کربنات                                           105
S S S Sat.sol Magnesium chloride منیزیوم کلرید                                                   106
- S S Sat.sol Magnesium hydroxide منیزیوم هیدروکسید                                 107
- S S Sat.sol Magnesium sulphate منیزیوم سولفات                                           108
- S S Sat.sol Maleic acid مالئیک اسید                                                                     109
- S S Sat.sol Mercury (II) chloride کلرید                                               (II) جیوه 110
- S S Sat.sol Mercury (II) cyanide سیانید                                               (II) جیوه 111
- S S Sol. Mercury (I) nitride نیترید                                                   (II) جیوه 112
- S S 100% Mercury جیوه                                                                                       113
- S S 100% Methyl acetate متیل استات                                                               114
- - S ˂ 32% Methyl amine متیل آمین                                                                   115
NS NS NS 100% Methyl bromide متیل برمید                                                               116
- - S 100% Methyl ethyl ketone متیل اتیل کتون                                               117
NS NS L 100% Methyl chloride متیل کلرید                                                               118
S S S   Milkشیر                                                                                               119
- S S ˃ 85% Monochloroacetic acid مونوکلرواستیک اسید                                 120
- S S Sat.sol Nickel chloride نیکل کلرید                                                                 121
- S S Sat.sol Nickel nitrate نیکل نیترات                                                                 122
- S S Sat.sol Nickel sulphate نیکل سولفات                                                             123
NS NS L 40-50% Nitric acid نیتریک اسید                                                                       124
NS NS NS   Nitric acid. fuming (with Nitrogen dioxide) نیتریک اسید دودکننده 125
- L S 100% Oleic acid اولئیک اسید                                                                       126
- L S   Oleum (Sulphuric acid with 63% SO3)سولفوريک اسيد دودکننده   127
L S S   Olive oil روغن زیتون                                                                           128
NS L S Sat.sol Oxalic acid اگزالیک اسید                                                                     129
- - S   Oxygen. gas اکسیژن گاز                                                                     130
- S S 10% Potassium perchloriteپتاسیم پرکلریت                                           131
- - S (2N)39% Potassium permanganate پتاسیم پرمنگنات                                   132
- S S Sat.sol Potassium persulphate پتاسیم پرسولفات                                       133
- - S ˃ 50% Propionic acid پروپیونیک اسید                                                         134
- - L 100% Pyridine پیریدین                                                                                 135
S S S   Sea water آب دریا                                                                               136
L S S Sat.sol Silver nitrateنقره نیترات                                                                   137
S S S Sat.sol Sodium acetate سدیم استات                                                             138
- L S 35% Sodium benzoate سدیم بنزوئات                                                       139
S S S Sat.sol Sodium bicarbonate سدیم بیکربنات                                               140
L S S ˂ 50% Sodium carbonate سدیم کربنات                                                       141
NS L S 20% Sodium chlorite سدیم کلریت                                                           142
S S S Sat.sol Sodium dichromate سدیم دی کرومات                                           143
S S S Sat.sol Sodium hydrogen carbonate سدیم هیدروژن کربنات                   144
- S S Sat.sol Sodium hydrogen sulphate سدیم هیدروژن سولفات                     145
- - S Sat.sol Sodium hydrogen sulphite سدیم هیدروژن سولفیت                     146
- S S 5% Sodium hypochlorite سدیم هیپوکلریت                                           147
- - S 10-15% Sodium hypochlorite سدیم هیپوکلریت                                           148
- L S 20% Sodium hypochlorite سدیم هیپوکلریت                                           149
- - S Sol. Sodium metaphospheate                               سدیم متافسفات 150
- S S Sat.sol Sodium nitrate سدیم نیترات                                                             151
- S S Sat.sol Sodium perborate سدیم پربورات                                                     152
S S S   Sodium phosphate (neutral) سدیم فسفات                                     153
- S S Sol. Sodium silicate   سدیم سیلیکات                                                       154
- S S Sat.sol Sodium sulphate سدیم سولفات                                                         155
- - S Sat.sol Sodium sulphide سدیم سولفید                                                         156
S S S 40% Sodium sulphite سدیم سولفیت                                                         157
- - S Sat.sol Sodium thiosulphate (hypo) سدیم تیوسولفات                               158
- L S   Soy bean oil روغن سویا                                                                       159
- S S Sat.sol Succinic acid سولفونیک اسید                                                             160
- S S 10-30% Sulphuric acid سولفوریک اسید                                                         161
L L S 50% Sulphuric acid سولفوریک اسید                                                         162
NS L S 96% Sulphuric acid سولفوریک اسید                                                         163
- - S ˂ 30% Sulphuric acid سولفوریک اسید                                                         164
- S S Sat.sol Tartaric acid تارتاریک اسید                                                                 165
NS NS NS 100% Tetralin تترالین                                                                                   166
- L S 100% Thiophene تیوفن                                                                                 167
- S S Sol. Tin (IV) chloride کلرید                                                           (IV) قلع 168
- S S Sat.sol Tin (II) chloride کلرید                                                           (II) قلع 169
NS NS L 100% Toluene تولوئن                                                                                     170
- S S ˂ 50% Trichloroacetic acid تری کلرواستیک اسید                                       171
NS NS NS 100% Trichloroethyleneتری کلرواتیلن                                                         172
- - S Sol. Triethanolamine تری اتانول آمین                                                     173
NS NS NS   Turpentine تربانتین                                                                             174
- S S Sat.sol Ureaاوره                                                                                              175
S S S   Vinegar سرکه                                                                                       176
S S S   Water brackish. mineral. Portable آب شور                                   177
NS NS NS 100% Xylene زایلن                                                                                         178
S S S   Yeast مخمر                                                                                           179
- S S Sat.sol Zinc sulphate سولفات روی                                                                 180

S = مقاوم     Sat. sol = محلول سیرشده آبی تهیه شده دردمای o C20

L = تا حدیمقاومSol. = محلول آبی در غلظت بالای 10% اما سیر نشده

NS = غیرمقاوم                 Dil. Sol= محلول آبی رقیق در غلظتهای برابر یا کمتر از 10%

Work. Sol= محلول آبی دارای غلظت معمولی برای کاربرد صنعتی

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3