• 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

جهت طراحی انشعاب خطی ثانویه لوله ها، با توجه به نوع مدخل ورودی آن بر روی دیوارهای مسطح، یکی از انواع روشهای زیر برای ایجاد اتصالبایستی مورد استفاده قرار گیرد.

11111

: این نوع انشعاب میتواند(A): انشعاب دهی از طریق ایجاد(B): لوله میتواند درون نقطه ورودی(C)

شکل           یک حفره عریض در محل ورود               در یک فاصله خاصی از دیوار Lدیوار مسطح از طریق یک بازوی

جای گیرد.لوله به داخل دیوار مسطح.                     ایجاد شود.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3